Algemeen

Marketingboss Design B.V., gevestigd te Maaskade 1, 5347 KD Oss, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17179114; (hierna:”Marketingboss“) hecht veel waarde aan de veiligheid van de persoonsgegevens van (potentiële) klanten. Op deze pagina leggen we uit welke gegevens we verwerken, waarom we deze gegevens verwerken, hoe lang we deze gegevens bewaren en wat we doen om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen. Voor meer informatie over de wettelijke afspraken omtrent bescherming van persoonsgegevens verwijzen we graag naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt Marketingboss?

Marketingboss verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Als je als klant gebruik maakt van de dienstverlening van Marketingboss, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • bedrijfsnaam
 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • bankrekeningnummer
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • URL website(s)

Als je gebruik maakt van de website(s) van Marketingboss, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • jouw locatiegegevens
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website(s)
 • IP-adres
 • internetbrowser en apparaat type

Verwerkt Marketingboss bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Marketingboss heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marketingboss.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verwerkt Marketingbosspersoonsgegevens?

Als je als klant gebruik maakt van de dienstverlening van Marketingboss, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor het beoordelen van jouw aanvraag;
 • voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst;
 • voor het verschaffen van informatie over (wijzigingen van) de in de overeenkomst beschreven dienst;
 • voor het verwerken van de betaling;
 • voor het verlenen van toegang tot op IP-adres afgeschermde websites;
 • om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting, bijv. de gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Als je gebruik maakt van de website(s) van Marketingboss, worden jouw persoonsgegevens verwerkt:

 • voor het analyseren van jouw surfgedrag op de website(s) ten einde de website te kunnen verbeteren;
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website(s)
 • om jouw informatieaanvraag te kunnen behandelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marketingboss neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marketingboss) tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Marketingboss bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor jouw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Marketingboss ontvangt in het kader van de beoordeling van jouw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Marketingboss uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan zeven jaar na afwijzing van jouw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

Worden deze persoonsgegevens gedeeld met derden?

Marketingboss verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marketingboss blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Statistieken over organisaties die de website bezoeken

Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar www.salesfeed.com.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marketingboss.

Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@Marketingboss.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Marketingboss wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze volgende link.

Versie: juli 2018